Im 19 Jahrhundert

So sah die Kieler Straße mal aus im 19 Jahrhundert